Yasin Yener1, K. Hakan Erkal2

1Department of Anesthesiology and Reanimation, BAU Medical Park Goztepe Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Lornoksikam, ameliyat sonrası ağrı, tramadol

Özet

Amaç: Bu çalışmada lomber diskektomi ameliyatı sonrası analjezi için non steroidal anti-enflamatuvar bir ilaç olan lornoksikam ile zayıf bir opioid türevi olan tramadol hidroklorürün etkinlik ve yan etkileri karşılaştırıldı.

Gereç ve yöntemler: Lomber diskektomi ameliyatı planlanan, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) 1 ve 2 grubundan 56 hasta randomize olarak üç gruba ayrıldı: Grup 1’e 8 mg IV lornoksikam, Grup 2’ye 16 mg IV lornoksikam ve Grup 3’e 100 mg IV tramadol verildi. İlaçların etkinliğini değerlendirmek için 15, 30. ve 45. dakikalarda ve 1, 2, 3, 4, 6, 12. ve 24. saatlerde; Sözel Değerlendirme Skalası (VRS), ağrı şiddeti değişimi (PID), saatlik ağrı azalması (PAR) değerleri ve gelişen yan etkiler kaydedildi.

Bulgular: Tüm grupların demografik verileri benzerdi. 8 mg lornoksikam uygulanan hastaların ilk analjeziğe gerek duyma süreleri anlamlı düşük idi (p<0.01). Bu hastaların ortalama VRS değerleri diğer gruplara kıyasla yüksek idi (p<0.05). Ameliyat sonrası dönemde, tramadol grubundaki hastaların %35’inde bulantı kusma şikayeti gözlendi.

Sonuç: Çalışmada, ameliyat sonrası ağrı tedavisinde 8 mg lornoksikamın yetersiz kaldığı, 16 mg lornoksikamın 100 mg tramadol kadar etkili olduğu, ancak etki süresinin daha kısa olduğu görüldü. Tramadolün bulantı, kusma, sedasyon ve bradikardi gibi yan etkileri lornoksikam ile kıyaslandığında daha yaygın idi.