İrem Anlı1, Lale Türkoğlu2, Recep Sağır2

1Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, obsesyon, kişilik

Özet

Amaç: Bu çalışmada bağlanma biçimleri, kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasındaki ilişki incelendi.

Gereç ve yöntemler: Çalışmaya Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları ve Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğrencilerinden 131 birey (29 erkek, 102 kadın; ort. yaş 45 yıl; dağılım, 20-61 yıl) dahil edildi. Veri toplamada Sosyodemografik Veri Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-2, Beş Faktör Kişilik Envanteri ve Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Kişilik envanterinde kaçınmacı bağlananların uyumluluk alt boyutu puanları, kaygılı bağlananların ise duygusal dengelilik alt boyutu puanları yüksek çıktı. Her iki bağlanma biçimi obsesif kompulsif kişilik oluşumu ile istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahipti.

Sonuç: Bağlanma biçimleri ile kişilik özellikleri ve obsesif kompulsif kişilik oluşumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu öne sürülebilir.