Ömer Yüceer1, Ali Duman2, Ayhan Akoz2, Serhat Örün3, Kenan Ahmet Türkdoğan4

1Department of Emergency Medicine, Kadirli State Hospital, Osmaniye, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Adnan Menderes University Medical Faculty, Aydın, Turkey
3Department of Emergency, Medicine Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
4Department of Emergency, Health Ministry University Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, gastrointestinal sistem kanaması, tedavi

Özet

Amaç: Bu çalışmada gastrointestinal sistem (GİS) kanaması olan hastalar incelendi ve uygun tedavi yöntemleri değerlendirildi.

Gereç ve yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya GİS kanaması olan 164 hasta (99 erkek, 65 kadın; ort. yaş 66.87 yıl; dağılım, 21-97 yıl) dahil edildi. Demografik özellikler, yakınmalar, alışkanlıklar, hastanede kalış süresi ve hastaların kullandığı ilaçlar dosyalardan belirlendi. Hemogram, biyokimya, pıhtılaşma, yaş, cinsiyet ve endoskopik bulguların mortalite üzerine etkileri araştırıldı. Endoskopik bulguların ve ek hastalıkların varlığının kan transfüzyonu ve diğer tedavi yöntemleri, hastanede kalış süresi ve mortalite üzerine etkileri de araştırıldı.

Bulgular: Gastrointestinal sistem kanaması olan hastaların %48.8'i melena, %24.4'ü melena ve hematemez, %15.8'i hematemez, %6.1'i hematokezya ve %4.9'u senkop yakınması ile hastanemize başvurdu. Ortalama hastanede kalış süresi 4.65±4.14 gündü. Hastaların %98.2'sine endoskopi yapılırken stabilize edilemeyen hastaların %1.8'ine endoskopi yapılamadı.

Sonuç: Gastrointestinal sistem kanaması olan hastalarda mortaliteyi azaltmak için kanama kontrolü önemlidir. Bu hastaların mortalite ve morbiditelerinin azaltılmasında özellikle endoskopik müdahalenin olumlu katkıda bulunduğuna inanıyoruz.