Yeşim Can1, İrem Anlı2

1İstanbul Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık; madde; narsisizm

Özet

Amaç: Bu çalışmada madde kullanım bozukluğu olan kişilerle sağlıklı kontroller narsisistik gelişim açısından karşılaştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) madde kullanım bozukluğu tanısı konan ve yatarak tedavi gören 55 erkek hastadan hasta grubu ve madde kullanım ya da başka psikolojik bozuklukları olmayan rastgele seçilmiş 49 erkeklerden kontrol grubu oluşturuldu. Veri toplama için sosyodemografik Veri Formu ve Kendilik Psikolojisi Envanteri kullanıldı.

Bulgular: Madde kullanım bozukluğu olan hasta grubunun “patolojik büyüklenmeci kendilik” ve “idealleştirilmiş ebeveyn imagosu” puanları kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede yüksek idi.

Sonuç: Madde kullanım bozukluğu olan kişilerin aynı zamanda narsisistik gelişimlerinde de ciddi hasarlar olduğu öne sürülebilir.