Neslihan Aksu1, Şükriye Damla Kara2, Taner Aksu3, Vefa Atansay1, Ayhan Nedim Kara1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Demiroğlu Bilim University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Neurology, University of South Florida, Florida, USA
3Department of Orthopedics and Traumatology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Alkilleyici ajan, kemik kanseri, kimyasal ajan, kemoterapi, etyolojik faktörler, malign kemik tümörü, radyoterapi

Özet

Erişkin kanserlerinin çok az bir kısmını primer malign kemik tümörleri oluşturur. Ancak, 15-29 yaşlar arasında bütün malign kemik tümörlerinin yaklaşık yarısını osteosarkomlar oluşturur. Bunu Ewing sarkomu/primitif nöroektodermal tümörleri ve kondrosarkom takip eder. Malign kemik tümörlerinde etkili faktörler; genetik, ırk, cinsiyet, büyüme ve gelişme çağı, radyoterapi tedavisi, radyoaktif maddeler, kemoterapi tedavisi, travma, kimyasal maddeler, predispozan lezyonlar, X ışınları, immün yetmezlik olarak sayılabilir. Olası ailesel ve genetik faktörlerin ve predispozan ajanların belirlenmesi ve aileleri fiziksel ve kimyasal maruziyetinden kaçınmaları hakkında bilgilendirmek maligniteyi önlemede en etkili faktörler olabilir. Bu yazıda, malign kemik tümörlerinin gelişimini etkileyen faktörleri tartışmayı amaçladık.