Merve Zeytinli Akşit1, Bahar Engin2, Banu İşbilen Başok1, Harun Akar2

1SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir, Türkiye
2SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hastanede yatış süresi; hiponatremi; sodyum; tiazid diüretikleri

Özet

Amaç: Bu çalışmada iç hastalıkları kliniğinde yatan hastalarda hiponatreminin prevalansı, etyolojisi, semptomları ve hastanede yatış süreleri araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmamızda, 01.01.2016 - 01.05.2017 tarihleri arasında hastanemizin iç hastalıkları kliniğinde yatan hiponatremi tanılı (serum sodyum <135 mEq/L) 87 hastanın (28 erkek, 59 kadın; ort. yaş 73.5±11.7 yıl; dağılım 33-91 yıl) verileri retrospektif olarak incelendi. Hastalar yaş, cinsiyet, semptomlar ve hastanede yatış sürelerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Başvuru sırasındaki ortalama serum sodyum düzeyleri 118.5±5.6 mEq/L bulundu. Ortalama hastanede yatış süresi 6.8±4.5 gündü. Hiponatremi olgularının %27.5’inden ilaçlar sorumlu olup tiazid ve benzeri diüretikler (%91.6) listenin başında yer alıyordu. En sık görülen semptomlar arasında bulantı-kusma (%29.8), halsizlik (%28.7), dispne (%13.7) ve bilinç bulanıklığı (%4.5) yer alıyordu.

Sonuç: Çalışmamızda hiponatreminin büyük çoğunluğunun ilaca bağlı geliştiği görülmektedir. Hiponatremiye yol açabilecek ilaç kullanımı durumunda serum sodyumunun dikkatle izlenmesi ve mümkün olan en düşük dozajın kullanılması ile ilaca bağlı hiponatremi riski azaltılabilir.